Klauzula Informacyjna dla Kontrahentów

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO.

W związku z powyższym, wypełniając wynikający z powyższej regulacji obowiązek informacyjny, pragniemy Państwa poinformować, że:

1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest ASSA ABLOY Entrance Systems Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Annopol 17, 03-236 Warszawa, KRS: 0000048995, NIP: 5261766347, REGON: 012454306, adres e-mail: privacy.pl.entrance@assaabloy.com

2.   Z Koordynatorem do spraw Ochrony Danych Osobowych mogą Państwo skontaktować się pod adresem e-mail: privacy.pl.entrance@assaabloy.com

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) - c) i f) RODO tj.: 

1) w oparciu o udzieloną zgodę;

2) z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy; 

3) z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

4) z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

1) zawarcia i realizacji umowy,

2) prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

3) sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Administratora;

4) prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;

5) dochodzenia i obrony roszczeń;

6) archiwizacji;

7) udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski;

8) prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;

9) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

5. Potencjalnymi odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, z którymi niezbędna jest współpraca w zakresie realizacji łączącej nas umowy.

6. Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

1) podmiotom przetwarzającym w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w jego imieniu;

2) podmiotom współpracującym oraz kontrahentom, podwykonawcom;

3)   operatorom pocztowym/kurierskim, które będą dostarczać przesyłki;

4) kancelariom prawnym, którym  Administrator zlecił np. prowadzenie ewentualnych postępowań sądowym lub świadczenie innej pomocy w ramach obsługi prawnej;

5) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE/EOG) oraz organizacji międzynarodowych. Przekazanie Państwa danych osobowych podmiotom z państw trzecich, może jednak nastąpić w szczególności, gdy:

a)    Administrator utrzymuje swoje zasoby danych i ich kopie na serwerach podmiotów trzecich znajdujących się w państwach trzecich;

b)    podmioty realizujące usługi wysyłki powiadomień SMS oraz usługi wysyłki pocztą elektroniczną powiadomień wygenerowanych w pdf znajdują się w państwie trzecim;

c)    w  razie  zaistnienia sytuacji opisanej powyżej lit. a) i b), Administrator  stosuje standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską,  dotyczące ochrony  danych  osobowych. Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja gdy transfer danych odbywa się do państw trzecich w stosunku, do których Komisja Europejska wydała decyzję
o zachowaniu właściwego stopnia ochrony danych osobowych, wtedy przekaz danych odbywa się na podstawie samej decyzji. 

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody).

9. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (tj. organu nadzorczego w rozumieniu RODO), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

10.  Okres przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

a)    przepisy prawa, które mogą zobowiązywać Administratora do przetwarzania danych przez ściśle określny czas (np. ustawa o rachunkowości, ordynacja podatkowa);

b)    okres, przez jaki są świadczone usługi;

c)    okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;

d)    okres, na jaki została udzielona zgoda.

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

12.  W każdym czasie mają Państwo prawo cofnięcia wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

13. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w  tym profilowaniu.