Klauzula Informacyjna dla Kontrahentów

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88, RODO), zwane dalej RODO.

W związku z powyższym, wypełniając wynikający z powyższej regulacji obowiązek informacyjny, pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ASSA ABLOY Entrance Systems Poland Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Annopol 17, 03-236 Warszawa,
KRS 0000048995, NIP: 5261766347, REGON: 012454306,  adres e-mail: privacy.pl.entrance@assaabloy.com

2. Z Koordynatorem do spraw Ochrony Danych Osobowych mogą Państwo skontaktować się pod adresem e-mail: privacy.pl.entrance@assaabloy.com

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez ASSA ABLOY Entrance Systems Poland Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) i f) RODO tj.: 

1) w oparciu o udzieloną zgodę;

2) z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie; 

3) z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych;

4) z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora danych osobowych takie jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

1) zawarcia i realizacji umowy,

2) prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

3) sprzedaży produktów i usług oferowanych przez ASSA ABLOY Entrance Systems Poland
Sp. z o.o.;

4) prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez ASSA ABLOY Entrance Systems Poland Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;

5) dochodzenia roszczeń;

6) archiwizacji;

7) udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski;

8) prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;

9) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ASSA ABLOY Entrance Systems Poland
Sp. z o. o.

5. Potencjalnymi odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, z którymi niezbędna jest współpraca w zakresie realizacji łączącej nas umowy.

6. ASSA ABLOY Entrance Systems Poland Sp. z o. o.. może przekazywać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

1) podmiotom przetwarzającym w związku ze zleconymi przez ASSA ABLOY Entrance Systems Poland Sp. z o. o.. działaniami realizowanymi w imieniu Spółki;

2) podmiotom współpracującym oraz kontrahentom, podwykonawcom;

3) firmom pocztowym, które będą dostarczać przesyłki;

4) kancelariom prawnym, którym ASSA ABLOY Entrance Systems Poland Sp. z o. o.. zleciła
np. prowadzenie ewentualnych postępowań sądowym lub świadczenie innej pomocy prawnej
w ramach obsługi prawnej ;

5) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7. ASSA ABLOY Entrance Systems Poland Sp. z o. o. zazwyczaj nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich. Przekazanie Państwa danych osobowych państwom trzecim (w tym z poza obszaru UE/EOG), może jednak nastąpić
w szczególności, gdy:

1) ASSA ABLOY Entrance Systems Poland Sp. z o. o. utrzymuje swoje zasoby danych i ich kopie na serwerach podmiotów trzecich znajdujących się w państwach trzecich;

2) podmioty realizujące usługi wysyłki powiadomień SMS oraz usługi wysyłki pocztą elektroniczną powiadomień wygenerowanych w pdf znajdują się w państwie trzecim.

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody).

9. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (tj. organu nadzorczego w rozumieniu RODO), gdy uznają Państwo,
iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

10.  Okres przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

1) przepisy prawa, które mogą zobowiązywać ASSA ABLOY Entrance Systems Poland
Sp. z o. o. do przetwarzania danych przez ściśle określny czas (np. ustawa o rachunkowości, ordynacja podatkowa);

2) okres, przez jaki są świadczone usługi;

3) okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora danych osobowych;

4) okres, na jaki została udzielona zgoda.

11.  W każdym czasie mają Państwo prawo cofnięcia wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w  tym profilowaniu.