Klauzula Informacyjna dla pracowników i współpracowników kontrahentów

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88, RODO), zwane dalej RODO.

W związku z powyższym, wypełniając wynikający z powyższej regulacji obowiązek informacyjny, pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ASSA ABLOY Entrance Systems Poland Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Annopol 17, 03-236 Warszawa,
KRS 0000048995, NIP: 5261766347, REGON: 012454306,  adres e-mail: privacy.pl.entrance@assaabloy.com

2. Z Koordynatorem do spraw Ochrony Danych Osobowych mogą Państwo skontaktować się pod adresem e-mail: privacy.pl.entrance@assaabloy.com

3. Państwa dane osobowe zostały udostępnione ASSA ABLOY Entrance Systems Poland Sp. z o. o. przez naszego kontrahenta, którego Państwo reprezentują, są Państwo pracownikiem bądź współpracownikiem lub pozyskane zostały z rejestrów publicznych (np. rejestry przedsiębiorców, sądowe KRS/CEIDG), w związku z zawarciem i wykonaniem przez ASSA ABLOY Entrance Systems Poland Sp. z o. o. umowy handlowej, którą związany jest podmiot, którego Państwo reprezentują, są Państwo pracownikiem lub współpracownikiem.

 4. Będziemy przetwarzali następujące kategorie Państwa danych osobowych:

a)   w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, numer PESEL, funkcja w organie reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,

b)   w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko.

 5. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie miało miejsce, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ASSA ABLOY Entrance Systems Poland Sp. z o. o. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO – a mianowicie, zawarcie i wykonywanie umowy handlowej łączącej ASSA ABLOY Entrance Systems Poland Sp. z o. o.  oraz podmiot, który Państwo reprezentują, którego są Państwo pracownikiem bądź współpracownikiem, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, a ponadto ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami osób trzecich.

6. Potencjalnymi odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, z którymi niezbędna jest współpraca w zakresie realizacji umowy łączącej ASSA ABLOY Entrance Systems Poland Sp. z o. o. i podmiot, który Państwo reprezentują, którego są Państwo pracownikiem bądź współpracownikiem.

 7. ASSA ABLOY Entrance Systems Poland Sp. z o. o. może przekazywać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

1) podmiotom przetwarzającym w związku ze zleconymi przez ASSA ABLOY Entrance Systems Poland Sp. z o. o. działaniami realizowanymi w imieniu Spółki;

2) podmiotom współpracującym oraz kontrahentom, podwykonawcom;

3) firmom pocztowym, które będą dostarczać przesyłki;

4) kancelariom prawnym, którym ASSA ABLOY Entrance Systems Poland Sp. z o. o. zleciła
np. prowadzenie ewentualnych postępowań sądowym lub świadczenie innej pomocy prawnej
w ramach obsługi prawnej ;

5) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

8. ASSA ABLOY Entrance Systems Poland Sp. z o. o. zazwyczaj nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich. Przekazanie Państwa danych osobowych do państw trzecich (w tym z poza obszaru UE/EOG), może jednak nastąpić
w szczególności, gdy:

1) ASSA ABLOY Entrance Systems Poland Sp. z o. o. utrzymuje swoje zasoby danych i ich kopie na serwerach podmiotów trzecich znajdujących się w państwach trzecich;

2) podmioty realizujące usługi wysyłki powiadomień SMS oraz usługi wysyłki pocztą elektroniczną powiadomień wygenerowanych w pdf znajdują się w państwie trzecim.

9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody).

10.  Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (tj. organu nadzorczego w rozumieniu RODO), gdy uznają Państwo,
iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

11.  Państwa dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do zawarcia
i wykonywania umowy handlowej, o której mowa powyżej. Okres przechowywania będzie wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ASSA ABLOY Entrance Systems Poland Sp. z o. o. Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa.

12.  W każdym czasie mają Państwo prawo cofnięcia wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

13.  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.